amazon ad

Sunday, September 28, 2008

WWF: Eye chart one

Agency: CC&E, Guangzhou, China
Creative Director: Daming Zheng, Leo Zou
Art director: Liu Yiping
Copywriter: Daming Zheng, Miu Miu
WWF: Eye chart one